STAWIAJ NA ZYSK

Polityka prywtności

Szanując Państwa prawo do ochrony danych osobowych i prywatności informujemy że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/ GDPR) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.kurdynowski.com.pl jest Biuro Rachunkowe „KURDYNOWSKI” Piotr Kurdynowski, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem możliwy jest w jego siedzibie w godzinach funkcjonowania biura, lub za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce Kontakt strony www.kurdynowski.com.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 • 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego strony www.kurdynowski.com.pl (zakładki Kontakt lub Darmowa Wycena) lub kontakt email za pośrednictwem adresów wskazanych na stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6, ust. 1 lit. B);
 • 2. Zbieranie aplikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego pod przyciskiem Aplikuj na stanowisko w zakładce Kariera. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit. B);
 • 3. Umożliwienie klientowi zdalnej dostawy dokumentów w usłudze eSZOK dostępnej na stronie www.kurdynowski.com.pl pod przyciskiem „Zaloguj się”. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy ( RODO art. 6, ust. 1 lit. B) oraz prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji umowy zawartej z klientem ( RODO art. 6 , ust. 1 lit F)
 • Przedstawienie oferty oraz prezentacja firmy i zakresu jej usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (RODO art. 6, ust. 1, lit F);

Kategorie danych osobowych jakie zbieramy przez stronę www.kurdynowski.com.pl

W zakresie korzystania ze strony www.kurdynowski.com.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.kurdynowski.com.pl .

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania kierowane przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem adresu e-mail

 • Imię i nazwisko/ nazwa;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • NIP;
 • Adres do korespondencji;
 • Inne dane przekazane przez Państwa w treści wiadomości kierowanych do nas lub za pośrednictwem usługi eSZOK.

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady serwis META (dawniej Facebook) jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl https://www.facebook.com/privacy/explanation

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą serwisu META
(tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to Biuro Rachunkowe KURDYNOWSKI staje się również administratorem Państwa danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jakie są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażecie nam adres e-mail lub inne informacje. Biuro Rachunkowe KURDYNOWSKI nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć na względzie, że właścieil serwisu Meta (dawniej Facebook) jako administrator danych swoich użytkowników ma pełen dostęp do wszystkich informacji na Państwa temat upublicznionych w tym serwisie lub wysyłanych w prywatnych wiadomościach.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze formularze kontaktowe i adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z usługi eSZOK będą przetwarzane do czasu upłynięcia roszczeń wynikających ze świadczenia tej usługi.

Dane przekazywane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do momentu zawarcia umowy, a w razie nie podjęcia współpracy będziemy je przetwarzać do 6 miesięcy po jej zakończeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych użytkowników strony www.kurdynowski.com.pl są podmioty świadczące usługi wsparcia IT, w tym hostingu poczty email dla Administratora.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Biuro Rachunkowe KURDYNOWSKI Piotr Kurdynowski są także pozostałe podmioty gospodarcze występujące pod wspólną nazwą Biuro Rachunkowe KURDYNOWSKI i posiadające siedzibę w Bydgoszczy, przy ulicy Kościuszki 27. Pełna lista podmiotów współadministrujących danymi osobowymi dostępna jest na żądanie w siedzibie Biura Rachunkowego KURDYNOWSKI.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopii tych danych;
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe;
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
  • a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • b) Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • c) Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  • d) Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
  • e) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • f) Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe);
 • Do wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem;
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych. Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa (więcej informacji: www.uodo.gov.pl).

Jak dbamy o ochronę danych osobowych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności i kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności.

Polityka plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.kurdynowski.com.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.kurdynowski.com.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator.

Szczegółowe informacje o rodzajach i funkcjach plików cookie zastosowanych na stronie www.kurdynowski.com.pl znajdą państwo w skrypcie pozwalającym na dokonanie ich selektywnego wyboru zastosowanym na stronie.

_

_

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób rekrutowanych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe KURDYNOWSKI Piotr Kurdynowski, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem możliwy jest w jego siedzibie w godzinach funkcjonowania biura.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby mającej stać się stroną umowy.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych w przypadku przesyłania CV za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.kurdynowski.com.pl lub na jeden z adresów e-mail wskazanych na tej stronie jest podmiot świadczący usługi hostingu poczty email dla Administratora. Odbiorcami Państwa danych osobowych są również podmioty administrujące danymi osobowymi wspólnie z Biurem Rachunkowym KURDYNOWSKI Piotr Kurdynowski, działające pod wspólną nazwą Biuro Rachunkowe KURDYNOWSKI i posiadające siedzibę w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 27.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do momentu zawarcia umowy, lub w razie jej nie zawarcia przez okres do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą wykorzystywane do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

_

_

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wysyłką ulotek reklamowych Biura Rachunkowego KURDYNOWSKI za pośrednictwem poczty

Administrator danych Osobowych

Administratorem danych osobowych osób otrzymujących ulotki reklamowe jest Biuro Rachunkowe KURDYNOWSKI Piotr Kurdynowski, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Kościuszki 27. Kontakt z administratorem możliwy w jego siedzibie w godzinach funkcjonowania biura.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób otrzymujących ulotki pocztą są przetwarzane w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegających na prowadzeniu działań promocyjnych.

Źródło pochodzenia danych

Państwa dane w zakresie imię i nazwisko, nazwa firmy i adres prowadzenia działalności zostały pozyskane od właściciela portalu www.bnf.pl, którym jest MGBI sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osób, do których wysyłamy ulotki jest podmiot świadczący usługi pocztowe dla administratora.

Czas przetwarzania danych

Dane wykorzystywane w celu rozsyłania ulotek będą przez nas przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich uzyskania lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane odbiorców ulotek nie podlegają profilowaniu, ani procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie